Use cases

Bij 5Groningen is al een groot aantal use cases aangemeld, waarvan voor sommigen ook reeds een pilot is opgestart om te kijken hoe het idee in de praktijk werkt. Een use case is een mogelijke toepassing van 5G, doorgaans gebaseerd op een innovatie in één van de sectoren. Hieronder vind je een overzicht van alle use cases die zijn aangemeld en waar 5Groningen zich in verdiept om te kijken of we hier een pilot mee kunnen starten. 

Nr

Thema

Use case met korte omschrijving

Status

1

Zorg

Specialistische zorgindicatie – Inzet van een hoogwaardige beeldverbinding zodat de medische specialist mee kan kijken met het ambulancepersoneel naar de status van de patiënt om eventuele behandeling te starten in de ambulance

Pilot

2

Zorg

Zorg op afstand (Personal Care) - Inzet van 5G om ambulante zorgverleners bij de patiënt thuis ruggenspraak te laten houden met medische deskundigen in het ziekenhuis.

Use case

3

Zorg

Digitaal ontsluiten (Home Care) - Digitale ontsluiting van een woning op afstand door middel van bijv. een smartphone levert een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van (thuis)zorgorganisaties en hulpdiensten.

Use case

4

Zorg

Logistieke zorgoplossing - Het intramurale logistieke beheer van verrijdbare zorg-attributen (zoals bedden, infuus-standaarden, zuurstofvoorziening) in zorginstellingen efficiënter organiseren.

Use case

5

Zorg

Fysiek internet - Met behulp van 5G komen tot een revolutionair andere inrichting van het logistieke systeem in de zorg als oplossing voor een steeds grotere zorgvraag vanuit steeds meer unieke locaties.

Pilot

6

Zorg

Care Watch – Wearable voor ‘zorg op afstand’ en ‘zorg thuis’ testen en demonstreren.

Use case 

7

Verkeer

Autonoom WMO vervoer in de provincie - De provincie Groningen voert testen uit met een zelfrijdende bus om te onderzoeken of in dunbevolkte gebieden in (Noord-)Groningen het openbaar vervoer voor kwetsbare groepen op peil kan worden gehouden.

Pilot

8

Verkeer

Cooperative Passing Assistance and Alerting - Toepassing die de chauffeur adviseert of een veilige inhaalmanoeuvre haalbaar is, dan wel waarschuwt voor een onveilige inhaalmanoeuvre als die wordt ingezet.

Use case

9

Verkeer

Gascilinders - Met behulp van sensortechnologie, informatie over de status en locatie van gascilinders (waterstof) verzamelen op realtime basis, zodat het logistieke proces voor de omwisseling van waterstofcilinders kan worden geoptimaliseerd.

Pilot

10

Verkeer

Groen verlengen voor vrachtwagens - De chauffeur van een vrachtwagen wordt via een App geïnformeerd of de verkeersregelinstallatie groenverlenging mogelijk maakt, waardoor de vrachtwagen niet hoeft te stoppen en weer op te trekken.

Use case

11

Verkeer

Monitoring vaarwegen - In Delfzijl en Eemshaven realtime het slibgehalte, de stroming en de diepte van de vaarwegen meten op verschillende niveaus in de havens.

Pilot

12

Verkeer

OV prioriteit verkeerslichten - Test voor busvervoer waar bij nadering van de kruising de bus zich via 5G aanmeldt bij de verkeersregelinstallatie. Deze bekijkt of prioriteit voor deze bus mogelijk is.

Use case

13

Verkeer

Remote baggerwerkzaamheden uitvoeren – Een graafmachine ‘remote’ laten baggeren vanuit een (mobiel) commandocentrum op de wal. 

Use case 

14

Verkeer

Slim kruispunt met in-car information - Voor kruisingen in provinciale wegen. Als er geen verkeer op de zijweg staat, zou het verkeer op de hoofdweg met de maximum snelheid van 80 of 100 km/h over de kruising kunnen doorrijden (ipv 70 km/h). Deze informatie wordt in het voertuig op een display (smartphone of navigatiesysteem) aangeboden. 

Use case

15

Verkeer

Autonoom varen binnenvaart - Autonoom varen wordt gedefinieerd als varen zonder of met een minimale bemanning, gebruik makend van sensoren, positiebepaling, omgevingsinformatie en beslissingsondersteuning. Hoe kan 5G helpen bij nauwkeurige positiebepaling, informatieoverdracht van sensoren op schepen en in de vaarwegen en bij de bediening op afstand van een schip.

Pilot

16

Verkeer

Industriële inspectie - Op afstand inspecteren van industriële assets met drones waardoor de inspecteurs vanuit het kantoor schades of komende schade kunnen ontdekken.

Pilot

17

Energie

Energy4All - De duurzame productie van energie via zon en wind is redelijk voorspelbaar maar nauwelijks bestuurbaar. Om opgewekte energie niet te verspillen wordt het stroomverkeer meetbaar gemaakt. 

Pilot

18

Energie

Walstroom oplossing haven - Generator die bij een schip geplaatst wordt om elektriciteit op te wekken wanneer het schip in de haven ligt. Dit voorkomt dat het schip zelf, met zijn sterk vervuilende aandrijving op stookolie, stroom opwekt in de haven. 5G maakt monitoring en besturing van de installatie op afstand mogelijk.

Pilot

19

Energie

Preventive maintenance - Met de plaatsing van sensoren in complexe productie-installaties (bijv. in windmolens en energiecentrales) wordt de belasting en slijtage van allerlei componenten realtime gemonitord. Daardoor kan veel preciezer het onderhouden worden voorspeld en gepland, met significante productiviteitsverbeteringen tot gevolg.

Use case

20

Energie

VR/AR bril voor engineers - Field engineers, die werken aan onderhoud en herstel van installaties, realtime ondersteunen bij het opsporen van storingen en het uitvoeren van complexe onderhoudswerkzaamheden via een bril met augmented en/of virtual reality (bijvoorbeeld de HoloLens). 

Use case

21

Energie

Grondradar - Beelden van ondergrondse leidingen uit een grondradar uploaden naar een datacenter en als 3D-animatie aanbieden aan engineer op tablet of AR-bril.

Pilot

22

Energie

Geavanceerd systeem klimaatbeheersing - Het slim aansturen (m.b.v. algoritmes) van de regeltechniek in een gebouw, zorgt voor energiebesparing. Om deze aansturing te optimaliseren is terugkoppeling van de gebruikers nodig, met als doel nog meer energie te besparen. Om de gebruikerservaringen goed te kunnen onderzoeken wil men een IoT zender module koppelen aan de eigen controller-applicatie.

Pilot

23

Landbouw

Smart potato - Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, willen agrarische ondernemers realtime de data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren.

Pilot (2x) 

24

Landbouw

Drone voor gewasinspectie - Drone maakt opnames van het akkerbouwgewas. De data worden tijdens de vlucht geüpload naar een centrale computer voor analyse en omgezet in informatie voor de eindgebruiker. 

Pilot (2x)

25

Landbouw

Grasland management - Grasland verder verbeteren met vergelijkbare technologie als beschreven in de use case ‘Drone voor gewasinspectie’. Dronebeelden worden ingezet om de biomassa van het grasland te meten en de optimale bewerking te bepalen. 

Use case

26

Landbouw

Jongvee opfok - Met 5G technologie (sensoren) de geschiktheid van kalveren voor toekomstige melkkoe sneller vaststellen. Daarmee kan de veestapel kleiner worden gemaakt (dat helpt bij CO2 reductie). 

Use case

27

Landbouw

Verzilting akkerbouw - De verziltingsproblematiek in Noord-Groningen aanpakken door onderzoek naar de mechanismen die hierbij een rol spelen met hulp van sensoren. Data worden verzameld met 5G-technologie (IoT).

Use case

28

Leefomgeving

5G Golf door het landschap - Objectief meten wat er gebeurt met trillingen in de grond als gevolg van aardbevingen. Er wordt getest met een goedkopere sensor die mobiel is uit te lezen

Pilot

29

Leefomgeving

AR/VR in het wierdenlandschap - Met behulp van AR/VR technologie op bepaalde plaatsen in het noordelijke landschap de informatie voor toeristen visueel verrijken met aanvullende content op tablet of smartphone. De content wordt met hoge kwaliteit naar de toerist op locatie verzonden

Use case

30

Leefomgeving

Slimme vuilnisbak – Prullenbakken voorzien van sensoren om te signaleren wanneer deze (bijna) vol zitten, zodat softwarematig de meest optimale route (qua energie/brandstof en qua tijd) kan worden bepaald om de prullenbakken te legen.

Use case

31

Leefomgeving

Sensornetwerk waterkwaliteitsmeting - Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Het is van groot belang om verstoring van de waterkwaliteit op zo vroeg mogelijk te kunnen ontdekken en voorspellen zodat adequaat kan worden ingegrepen. Sensoren meten (dis)continu waterkwaliteit, zowel boven, aan als onder het wateroppervlak.

Pilot

32

Leefomgeving

Personenalarmering via noodknop - Het hoofddoel is om ouderen en andere kwetsbare bewoners van het aardbevingsgebied te voorzien van noodknop die een bijdrage levert aan het woongenot en daarmee de leefbaarheid van het gebied helpt te versterken. Voor ouderen in het gebied heeft dit als voordeel dat er een bijzonder laagdrempelig technisch hulpmiddel ter beschikking komt die een positieve bijdrage levert aan de veiligheidsbeleving en het woongenot.

Pilot

33

Leefomgeving

Sensormeting grondwaterstand – Meten grondwaterstanden (b.v. tijdens het verlagen van het grondwater i.v.m. bouwprojecten) met peilbuizen die met drukmeters uitgerust worden, en realtime kunnen worden uitgelezen met sensoren.

Pilot

34

Diversen

Multi-camera systeem - Een netwerk van direct inzetbare live cameramensen, met telefoons als camera, en regie vanuit de cloud

Pilot

35 Diversen Dome Experience - Een verplaatsbare opstelling van een grote iglo-vormige tent (dome) in combinatie met 360 graden rondom projectoren, maakt het mogelijk om het publiek realtime een event op een andere locatie te laten beleven. Pilot

Laatst gewijzigd op 20 juli 2018.