Thema's

Landbouw

In het thema Landbouw zijn we op zoek naar mogelijke 5G toepassingen in de akkerbouw en veehouderij die plaatsvindt in Noord-Groningen. We willen met precisielandbouw – waarbij je per vierkante meter kunt bepalen wat er gebeurt – zorgen dat de boeren meer produceren, betere producten leveren en het milieu minder belasten. Met 5G kunnen de data afkomstig van sensoren en drone-opnames sneller worden aangeleverd aan de boer, zodat deze eerder kan ingrijpen.   

Dit thema sluit aan bij de Topsector Agrifood en Smart Industry.

Energie

Het tijdperk van de fossiele brandstoffen gaat eindigen. In Groningen wordt hard gewerkt aan de energietransitie, die een duurzame energievoorziening met onder andere zon, wind en biomassa mogelijk moet maken. Steeds vaker zijn bewoners en bedrijven niet alleen consument maar ook producent van energie, bijvoorbeeld omdat zij zonnepanelen hebben en daarmee energie voor zichzelf opwekken en terugleveren aan het energienet wat ze over hebben. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor het balanceren van vraag en aanbod, en 5G kan helpen om deze balans veel fijnmaziger te besturen. Data uit sensoren in zonnepanelen en windmolens, verstuurd via 5G, worden met de actuele weersverwachting gecombineerd tot stuurinformatie voor de beheerder van het energienetwerk, om de energiestromen optimaal door het netwerk te leiden.

Dit thema sluit aan bij de Topsector Energie en het speerpunt van ‘Energy Valley regio’ en EnTranCe op de Zernike Campus.

 

Verkeer en logistiek

Met de volgende generatie mobiele communicatie 5G ontstaan nieuwe mogelijkheden om te reizen. Zelfrijdende auto’s, intelligente verkeerslichten die communiceren met het voertuig en vrachtauto’s die bijna bumper aan bumper over de snelweg rijden zijn de experimentele fase al voorbij. Maar ook zelf ‘rijden’ via water en rails moet kunnen.

Dit biedt ook mogelijkheden voor de leefbaarheid in landelijke gebieden, bijvoorbeeld met zelfrijdende busjes. Met 5G kunnen data over de situatie in en om de bus, maar ook over mogelijke belemmeringen op de route worden uitgewisseld tussen verkeersleiding en voertuig.

Dit thema sluit aan bij de Topsector Mobiliteit.

Educatie

Leefomgeving

Naast aardbevingen wordt de leefomgeving buitenshuis in Noord-Groningen bepaald door de kwaliteit van milieu, landschapsbeheer, waterpeil en toerisme. Met dit thema sluiten we aan bij de actuele problematiek in de regio en het BuildinG-initiatief op de Zernike Campus. Zo kan bijvoorbeeld een fijnmazig netwerk van aardbevingssensoren de bevingsgolf door het landschap meten en de impact op gebouwen en installaties registreren. Of kunnen toeristen via augmented reality beelden over feiten en gebeurtenissen uit het verleden bekijken.

Zorg

De bevolking wordt steeds ouder en mensen willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit is vooral in Noord-Groningen actueel omdat er naast vergrijzing ook ontgroening plaatsvindt doordat jongeren wegtrekken. Dit heeft bevolkingskrimp tot gevolg.

De techniek kan helpen om langer zelfstandig thuis te blijven worden. De behoefte aan zorgverlening kan deels op afstand  worden bepaald  doordat informatie over de gezondheidsstatus van cliënten eenvoudig draadloos kan worden gedeeld met zorgverleners en mantelzorgers.   

Met dit thema sluiten we aan bij het speerpunt ‘Healthy Living’ van de regio en de andere initiatieven die op dit vlak lopen.

Smart Industry

De industrie in Nederland is radicaal aan het veranderen. Nieuwe productietechnologieën en de integratie van ICT in diverse processen maken dat het proces van ontwerp, fabriceren en distribueren er anders uit gaat zien. Hier kunnen we met Smart Industry op tijd op inspelen.

Met Smart Industry wordt bedoeld: verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, het Internet of Things. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren. Steeds vaker wordt de connectiviteit van onderliggende componenten ingevuld met technieken zoals 5G.

Het doel is om slimme industrieën te creëren, met een zeer flexibele productiecapaciteit in termen van product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.

Op dit moment zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van dit thema. We hopen snel pilots te kunnen starten, deze informatie volgt.