5G en gezondheid

Wat betekent de komst van 5G voor onze gezondheid? Hieronder wordt een aantal veelgestelde vragen beantwoord. 

Is er al 5G in Noord-Nederland?

Nee.
In onze proeftuin in Groningen voeren wij op beperkte schaal pilots uit met de toepassing van 5G-technologieën in allerlei sectoren, zoals zorg, landbouw en verkeer. Daarbij wordt gebruik gemaakt van nieuwe technische componenten voor 5G zoals een core-netwerk, antennes en computers met grote rekenkracht, maar met gebruik van bestaande 4G-frequenties. De reden hiervoor is dat de 3.5GHz frequentie voor 5G de komende jaren in Noord-Nederland niet beschikbaar is vanwege het gebruik van deze frequentie in Burum. Bovendien vinden veel tests plaats met zeer beperkte aantallen apparaten. Wij testen dus nog niet met 5G in de volle breedte, en zeker ook niet overal in Noord-Groningen. Dat is ook niet de bedoeling van een proeftuin, we willen juist met kleine, overzichtelijke experimenten de mogelijkheden van de nieuwste mobiele communicatie uitproberen.

 

Wat verandert er met de komst van 5G?

5G is de nieuwste generatie mobiele communicatie en is de opvolger van 4G. 5G is veel sneller, kan veel meer data versturen, is betrouwbaarder en zorgt ook nog voor een langere batterijduur. De vertraging in het netwerk is vele malen kleiner. Lees meer op https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g
 

Waarom is Economic Board Groningen het 5Groningen programma gestart?

Economic Board Groningen (EBG) is opgericht om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven: meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid in Noord- en Midden-Groningen. Een van de initiatieven van EBG is het 5Groningen programma, met een 5G proeftuin waarin ondernemers en organisaties uit de regio hun innovaties kunnen uittesten met de mobiele communicatie van morgen. 5G kan volgens ons binnen veel gebieden meerwaarde bieden. Denk aan autonoom vervoer en zorg op afstand. Binnen de proeftuin werd de ‘ambulancebril’ ontwikkeld, die specialisten in het ziekenhuis in staat stelt live mee te kijken met ambulancebroeders op locatie. Een ander mooi voorbeeld is de 5G-gestuurde drone die de staat van gewassen in kaart brengt. Het is onze ambitie om Noord- en Midden-Groningen koploper te maken van de technologie van morgen.

Wat betekent 5G voor de gezondheid

Er is op dit moment geen wetenschappelijk bewijs voor negatieve effecten van 4G- of 5G-straling op de gezondheid. Daarnaast is nog niet zeker of 5G voor méér of juist voor minder straling gaat zorgen dan 4G.
Lees meer op https://www.kennisplatform.nl/wat-betekent-5g-voor-de-gezondheid/

Neemt de elektromagnetische straling toe door 5G?

De elektromagnetische velden van 5G-antennes zijn vergelijkbaar met die van 2G-, 3G- en 4G-antennes, omdat 5G in de basis dezelfde zendtechnieken gebruikt. Het is nog niet duidelijk of door 5G de blootstelling aan elektromagnetische velden toe zal nemen omdat 5G nog nergens op grote schaal geïntroduceerd is.
Lees verder op https://www.kennisplatform.nl/neemt-de-elektromagnetische-straling-toe-door-5g/ 

Hebben elektromagnetische velden van mobiele telefoons invloed op de gezondheid?

Lees meer hierover op https://www.kennisplatform.nl/wetenschap-over-emv-mobiele-telefoons/

Komen er meer antennes bij door 5G?

Ja, er zullen meer antennes bij komen. 5G-antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen. Lees verder op https://www.kennisplatform.nl/komen-er-meer-antennes-bij-door-5g/

Welke regelgeving is er voor blootstelling aan 5G?

Voor 5G gelden, net als voor de huidige mobiele netwerken, internationale blootstellingslimieten. De blootstellingslimieten bepalen wat de maximale sterkte van elektromagnetische velden is waaraan mensen blootgesteld mogen worden. Bij elkaar opgeteld moeten álle elektromagnetische signalen, inclusief 5G, onder die blootstellingslimieten blijven. Lees verder op https://www.kennisplatform.nl/welke-blootstellingslimieten-gelden-voor-5g-antennes/

Welke instanties houden zich bezig met onderzoek naar de gezondheidseffecten van 5G?

Voor uitgebreide informatie over 5G en de onderzoeken naar gezondheidseffecten van mobiele netwerken kun je terecht bij het Antennebureau of het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden

Wie meet en controleert of de elektromagnetische straling van een 5G zender voldoet aan de landelijke normen?

Net als voor 2G, 3G en 4G controleert Agentschap Telecom steekproefsgewijs of de elektromagnetische veldsterkte van 5G onder de blootstellingslimieten blijft. Alle veldsterktemetingen van Agentschap Telecom zijn openbaar. Je kunt deze raadplegen op de website van het Antennebureau.

Wie houdt de onderzoeken naar 5G en gezondheid in de gaten?

Wereldwijd gezien wordt voor de gezondheidseffecten gekeken naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In Nederland monitort de Gezondheidsraad de onderzoeken naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, waar ook 5G onder valt. Indien nodig adviseren zij het kabinet om maatregelen te nemen. Binnen Nederland duidt het Kennisplatform EMV de wetenschappelijke uitkomsten op het gebied van gezondheid en publiceert daarover kennisberichten op hun website www.kennisplatform.nl.

Waar kan ik terecht met vragen over antennes en gezondheid?

Het Antennebureau houdt een register bij van antennes in Nederland. Verder geeft het Antennebureau voorlichting over de techniek, gezondheid en wet- en regelgeving rond antennes. Voor meer informatie kun je bij hen terecht.