5G en gezondheid

Wat betekent de komst van 5G voor onze gezondheid? Hieronder wordt een aantal veelgestelde vragen beantwoord. 

Zijn er regels voor blootstelling aan 5G-antennes? 

Voor 5G-antennes gelden dezelfde regels en limieten als voor de antennes voor mobiele communicatie, zoals 3G en 4G. Nederland hanteert daarvoor de door de Europese Unie aanbevolen ICNIRP-blootstellingslimieten. De ICNIRP-commissie heeft deze blootstellingslimieten opgesteld om te voorkomen dat het menselijk lichaam negatieve effecten ondervindt van elektromagnetische velden. In de blootstellingslimieten is uit voorzorg een veiligheidsmarge van een factor 50 ingebouwd ter bescherming kinderen, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.


Wie meet en controleert of de elektromagnetische straling van een 5G zender voldoet aan de landelijke normen?

Net als voor andere radiozenders zoals 4G controleert Agentschap Telecom steekproefsgewijs of de elektromagnetische veldsterkte van 5G onder de blootstellingslimieten blijft. Alle veldsterktemetingen van Agentschap Telecom zijn openbaar. Je kunt deze raadplegen op de website van het Antennebureau.


Wie houdt de onderzoeken naar 5G en gezondheid in de gaten?

Wereldwijd gezien wordt voor de gezondheidseffecten gekeken naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In Nederland monitort de Gezondheidsraad de onderzoeken naar gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, waar ook 5G onder valt. Indien nodig adviseren zij het kabinet om maatregelen te nemen. Binnen Nederland duidt het Kennisplatform EleMV de wetenschappelijke uitkomsten op het gebied van gezondheid en publiceert daarover kennisberichten op hun website www.kennisplatform.nl.


Waar kan ik terecht met vragen over antennes en gezondheid? 

Het Antennebureau houdt een register bij van antennes in Nederland. Verder geeft het antennebureau voorlichting over antennes en gezondheid en kun je terecht voor vragen en nadere informatie.